• Cankarjev drevored 16, 6310 Izola/Isola
 • 05 640 42 56
 • info@komcom.si

Storitve

Poslovno in finančno svetovanje:
 • Varovanje pred sprejemanjem napačnih poslovnih odločitev
 • Ključne začetne informacije in vodenje postopkov pri:
 • ustanovitvah, združitvah, pripojitvah podjetij in s.p.-jev
 • ustanovitvah zavodov

Kadrovske storitve:
 • Kadrovski management
 • Vodenje kadrovskih postopkov
 • Svetovanje pri delovnopravnih vprašanjih
 • Zastopanje pri nadzorih in revizijah
 • Redno obveščanje strank o novostih na področju zakonodaje

Upravno pravne storitve:
 • Priprava dokumentacije za upravne postopke
 • Priprava pogodb
 • Priprava in pošiljanje e-izvršb

Davčno svetovanje:
 • Svetovanje na področju davčne zakonodaje
 • Zastopanje strank pri davčnem inšpekcijskem pregledu in pri drugih nadzorih

Administrativne storitve:
 • Izdajanje računov in e - računov
 • Priprava in pošiljanje opominov
 • Pisanje dopisov
 • Druge storitve, ki presegajo standardne računovodske okvirje
Knjigovodske in računovodske storitve:
 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje saldakontov
 • Izpisi odprtih postavk
 • Prijava v sistem DDV
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Pošiljanje kontrolnih podatkov in evidenc na AJPES in FURS
 • Vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • Izdelava zaključnega računa
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Vzpostavitev davčne blagajne
 • Knjiženje blagajne
 • Obračun plač
 • Obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • Obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije
 • Izdelava statistike finančnih računov
 • Vodenje plačilnega prometa
 • Obračun pogodbenih in zamudnih obresti
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil